1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
» Aktualności » Konferencja naukowa w formie hybrydowej

Data publikacji w serwisie: 9 listopada 2023 r.

Konferencja naukowa w formie hybrydowej

KONTAKTY JĘZYKOWE I WIELOJĘZYCZNOŚĆ W EUROPIE PÓŁNOCNEJ. TERMIN: 17 listopada 2023, MIEJSCE: Instytut Filologii Germańskiej UWr, pl. Nankiera 15b, forma hybrydowa.

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja wokół tematu zmian językowych wynikających z kontaktu z innymi systemami językowymi lub odmianami dialektalnymi na różnych płaszczyznach komunikacji. Procesy interakcji językowych rozpatrywane będą zarówno w kontekście kontaktu terytorialnego jak i poza nim z perspektywy synchronicznej, diachronicznej lub w ujęciu kontrastywnym. Szerokie ujęcie problematyki obejmuje m. in. następujące kręgi tematyczne: – teoria kontaktów językowych i ich historia od czasów dawniejszych po współczesność, – zapożyczenia leksykalne i ich adaptacja w języku, – ujęcie zapożyczeń w leksykografii i podręcznikach do nauczania języka, – wielojęzyczność w krajach Europy Północnej i jej następstwa w codziennej komunikacji językowej, np. prasa dwujęzyczna, toponimia dwujęzyczna, nauka języków mniejszości etnicznych w szkołach, – anglicyzmy w zasobach leksykalnych języka, – pidżyny i ich kontekst socjokulturowy, – polityka językowa we wspólnocie wielojęzycznej i wielokulturowej. Na wygłoszenie referatu w języku polskim przewidujemy 20 min. oraz 10 min. na dyskusję. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem o objętości do 200 słów prosimy kierować na adres: jozef.jarosz@uwr.edu.pl do 30 września 2023. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem.